چهارشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۴

به همسر (جفت) نیازی هست؟


اره ماهی ها از انقراض می رهند! باکره زایی کلک آنهااست!


دانش مندان می گویند «باکره زایی» (Virgin Birth) یا تولید مثل بدون جفت گیری در گونه ای «اره ماهی» در خطر انقراض در فلوریدا، پدیده ای است که برای نخستین بار بین جانوران مهره دار دیده شده است. 
پژوهش گران می گویند اره ماهی دندان کوتاه ماده (smalltooth) به تولید مثل غیرجنسی روی آورده است چون تعداد آنها خیلی کم است و امکان جفت یابی هم بسیار اندک است! صید بی رویه و ویرانی زیست گاه ها، این اره ماهی را تا آستانه ی انقراض پیش رانده است. 
در بکرزایی (Parthenogenesis)، سلول های تخم های ماده می توانند بدون این که با اسپرم نر بارور شوند، رشد کرده و به نوزاد تبدیل شوند.
این تخم های بارور شده حدود نیمی از چندسانی زادگانی (ژنتیک) مادر را حفظ می کنند و صفتی که اجازه ی بکرزایی به آنها می دهد از راه آزمون های ژنتیک قابل ره گیری است!
دانش مندان در حال بررسی کردن خویش آمیزی اره ماهی ها بودند که هفت اره ماهی کشف کردند، این ها از راه بکرزایی به دنیا آمده بودند، در سلامت کامل. 
اره ماهی هایی که  رشد می کنند و طول آنها به 5.5 متر خواهد رسید، در جنوب شرقی فلوریدا و در دهانه ی اقیانوس ساکن خواهند شد.

هیچ نظری موجود نیست: