چهارشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۸

نشست فروردین ۱۳۸۸

اولین نشست ماهانه انجمن در سال ۱۳۸۸
اولین نشست ماهانه انجمن در سال ۱۳۸۸ روز چهارشنبه ۸۸/۱/۲۶ در سالن شماره ۲ محل سازمان های عیر دولتی شهرداری در خیابان ویلا نبش ورشو و از ساعت ۱۷ تا ۲۰برگزار می شود

موضوع جلسه

از ۱۷ تا ۱۷/۳۰پذیرایی و دیدار و گفت و گو

از ۱۷/۳۰ تا ۱۸ اخبار کوه نوردی و گزارش مهم ترین فعالیت های انجمن در سال ۸۷ به وسیله عباس ثابتیان

از ۱۸ تا ۱۹ پروژه کمربند سبز

گزارش سمیه نسیم یوسفی و جعفر ادریسی از برنامه دوچرخه سواری دور دنیا برای صلح و حفظ طبیعت

از ۱۹ تا ۲۰ گزارش فرنوش رییسی از دومین جشنواره یخ نوردی انجمن در بهمن ۸۷

هیچ نظری موجود نیست: