سه‌شنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۶

بازجویی نیکان!

بازجويی نيکان!

جلو بيا! می‌شنويم که مرد نيکی هستی.

خودت را نفروخته‌ای، اما صاعقه هم

که به خانه می‌زند خريدنی نيست.

به حرفت پايبندی، خوب، حرفت چه بوده است؟

راستگو هستی، عقيده‌ات را می‌گويی.

کدام عقيده را؟

شجاعی؟ دشمنت کيست؟

خردمندی؟ برای که؟

چشم بر منافع خود ندوخته‌ای؟

پس در پی منافع که می‌روی؟

دوستی خوب هستی،

آيا با مردم خوب هم دوستی می‌کنی؟

اينک گوش کن:

ما می‌دانيم

که دشمن مايی. به اين علت می‌خواهيم نابودت کنيم.

ولی به ملاحظه‌ی خدمتها،

و صفتهای خوب تو،

ديواری نيکو انتخاب کرده‌ايم که تو را بر آن واداريم،

و با تفنگی اعلا، رگباری از گلوله‌های خوب،

نثارت می‌کنيم و دفنت می‌کنيم

با يک بيل خوب در خاکی مرغوب


اندیشه های متی - برتولت برشت

هیچ نظری موجود نیست: