شنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۸۹

هرس کردیم

منبع نور سبز تهران

روز چهارشنبه چهار فروردین با مهدی به کلک چال رفتیم، سری به تپه ی نورالشهدا زدیم و در بازگشت درخت های کنار مسیر را دیدیم که بسیاری از آن ها خشک شده بودند و تعداد زیادی را هرس کرده بودند، هرسی!!

به چشم من که حرفه ای گیاه و درخت نیستم، هرسی عجیب و بی رحمانه، درخت ها از کمر قتع شده بودند و اتمینان دارم که بسیاری ار آن ها دیگر جوانه نخواهند زد.

کارگر افغانی که سرگرم جمع کردن چوب بود هم همین عقیده را داشت

از او پرسیدیم که این درخت ها را چه کسانی هرس کرده اند؟ گفت بالا (یعنی اردوگاه).

پرسیدیم که این درخت ها بد و زیاد هرس نشده اند؟ گفت چرا، بعضی از آن ها می میرند!

پرسیدم چوب ها را چه می کنید؟ گفت می بریم بالا (تپه ی نورالشهدا) برای سوخت زمستان!

پایان بی ربت ماجرا این بود که

من اندیشه کنان

غرق این پندار بودم

که چرا ،
- خانه کوچک
ما سیب نداشتجون مادرت این هرسه؟!!

هیچ نظری موجود نیست: