جمعه، فروردین ۱۴، ۱۳۸۸

پرسش های رایج در سنگ نوردی


۲- آیا مکمل های گلوکوزامین و کوندرویتین برای جلوگیری از آسیب های مفصل انگشتان سنگ نوردان و یا ترمیم این آسیب ها موثرند؟

آزمون ها نشان نداده اند که این مکمل ها برای ترمیم آسیب مفاصل انگشتان سنگ نوردان مفیدند، مطالعه و تحقیق های بیشتری نیاز است تا مفید بودن این مکمل ها را به اثبات برساند.

۳- آیا انگشتان سنگ نوردان جوان و سنک نوردان با تجربه تفاوت دارند؟

بله، رشد انگشتان در سن ۱۶ تا ۱۷ سالگی متوقف میشود و بنابراین تمرین های نوجوانان باید با در نظر گرفتن این نکته باشد که انگشتان آنها هنوز در حال رشد هستند.

هیج رقابت بولدرینگ بین المللی برای افراد زیر ۱۶ سال برگزار نمیشود و بر اساس آزمون های انجام شده بر روی انگشتان تعدادی از سنگ نوردان جوان، توصیه میشود که از فشردگی تمرین ها برای آنها کاسته شود تا خطر شکست صفحه های رشد در انگشتان و سایر آسیب های مربوط به انگشتان کاهش یابد.

به یاد داشته باشیم که بیشترین رشد انگشتان بین ۱۳ تا ۱۵ سالگی است .

منبع :UIAA

ادامه داردهیچ نظری موجود نیست: