چهارشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۷

کلون بستک


جمعه 24 خرداد 87 به کلون بستک میرویم

5 صبح از فلکه 4 تهران پارس۱ نظر:

ناشناس گفت...

عباس جان. GPS مسیر قله کلون رو برام بده تا با dataهای خودم روی خط الارس سرکچال ترکیب کنم و به صورت یکپارچه برات بفرستم.