یکشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۶

در ستایش آموختنياد بگير، ساده ترين چيز ها را !
برای آنان كه بخواهند ياد بگيرند،
هرگز دير نيست

الفبا را ياد بگير ! كافی نيست ؛ اما
آن را ياد بگير ! مگذار دل سردت كنند !
دست به كار شو ! تو همه چيز را بايد بدانی
تو بايد رهبری را به دست گيری
ای آن كه در تبعيدی ، ياد بگير !
ای آن كه در زندانی ، ياد بگير !
ای زنی كه در خانه نشسته ای ، ياد بگير !
ای انسان شصت ساله ، ياد بگير !

تو بايد رهبری را به دست گيری
ای آن كه بی خانمانی ، در پی درس و مدرسه باش !
ای آن كه از سرما می لرزی ، چيزی بياموز !
ای آن كه گرسنه گی می كشی ، كتابی به دست گير !
اين خود سلاحی ست

تو بايد رهبری را به دست گيری


اي دوست ، از پرسيدن شرم مكن !
مگذار كه با زور ، پذيرنده ات كنند

خود به دنبال اش بگرد !
آن چه را كه خود نياموخته یی انگار كن كه نمی دانی

صورت حساب ات را خودت جمع بزن !
اين تويی كه بايد بپردازی اش
روی هر رقمی انگشت بگذار و بپرس : اين ، برای چيست ؟

تو بايد رهبری را به دست گيری

به بهانه تولد برتولت برشت و اجرای بی نظیر ننه دلاور او در جشنواره تاتر فجر

هیچ نظری موجود نیست: