جمعه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۵

جانستون

حركت از فلكه 3 تهران پارس ساعت 4/30

5 خرداد 85

بعد از عبور از ده آب نيك كمي بالاتر اتومبيل را پارك كرديم و حركت را آغاز كرديم.
ساعت
5/30 بود هواي دره آب نيك و طبيعت سبز و زيباي آن
عبور از عرض رودخانه و حركت در مسير پاكوب تا انتهاي دره كه راه تقريبا" مسدود مي شود.
عبور از مسير سنگي پرشيب بصورت زيكزاگ تا بالاي مسير و ورود به دشت زيباي جانستون
در دشت تا سرچشمه و پس از آن ها دو راهي مسير خرسنگ پيش رفتيم و كنار بالاترين چشمه صبحانه را آماده كرده و حدود 45 دقيقه استراحت كرديم .
دره و كف رودخانه پر از برف بود و بهمن هاي زمستان
ی و اوايل بهار هنوز پا بر جا بود .
بعد از صبحانه حدود ساعت 9 حركت را به سمت قله آغاز كرديم . مسير حركت از سمت چپ يعني تقريبا" شمال غربي و مستقيما" سينه كش تند را به سوي خط الراس وزوا صعود كرديم .

وجود برف در اين فصل از سال به صعود ما كمك زيادي مي كرد چون اين مسير شن اسكي و در وسط تابستان صعود از آن بسيار مشكل است . با نزديك شدن به خط الراس برف و شيب مسير بيشتر مي شد و در حقيقت براي پا گذاشتن به خط الراس بايد از يك نقاب
برفي عبور مي كرديم .
گروه 5 نفره اي كه جلوتر از ما حركت مي كرد جا پاي مناسبي ساخته و كار صعود ما را آسان كردند.
من و مهدي از روي نقاب گذاشته و به خط الراس پا گذاشتيم , سپس با كمك گروه قبلي و با استفاده از طناب بقيه افراد گروه را حمايت كرده و به بالا رسانديم
بعضي از دوستان كمي مضطرب شده بودند . مه كم كم بالا مي آمد . رو به غرب و در پايين ده لالون و تلخ آب ديده مي شد و گهگاهي كه بادي مي وزيد خلنو
با عظمت و هيبت عجيبي در پيش چشم ما ظاهر ميشد .
مسير از روي خط الراس با چند بار دور زدن قسمتهاي صخره اي ما را به سمت قله پيش مي برد سرانجام ساعت 12 بر روي قله بوديم .
از روي قله مقداري جهت يابي كرديم و تا جايي كه ميشد به شناسايي قلل اطراف پرداختيم
با ادامه مسير بر روي خط الراس ميشد به خر سنگ رفت و از آنجا دوباره به دشت جانستون فرود آمد ولي بدليل مه غليظ ترجيح داديم كه مسير رفته را با دقت و احتياط برگرديم .
ساعت 2 بعد از ظهر مشغول ناهار بوديم در جايي كه صبحانه خورده بوديم و ساعت 3 بازگشت .
ساعت حدود
5/30 سوار بر اتومبيل در مسير برگشت و راه بندان عجيب دو راهي فشم - اوشان و سرانجام ساعت 20 منزل .

هیچ نظری موجود نیست: