یکشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۸۶

جانستون
روز جمعه 12 مرداد 86 از طریق دره زیبا و سرسبز آب نیک به سوی قله جانستون حرکت کردیم
آغاز حرکت 6 صبح از آب نیک
صبحانه کنار رودخانه و حرکت به سوی قله ساعت 8:30
مسیر از روی یال به سمت خط الراس و رسیدن به قله ساعت 12:30

؛ 3965 متر ثبت کردمGPS ارتفاع قله را با
دوستان شرکت کننده در این برنامه مهدی کاسبیان ؛ عباس ثابتیان ؛ فریدون عشقی ؛ بهمن عشقی ؛ محسن خسروی ؛ وحید افشارمنش ؛ مسلم زمانی نژاد

هیچ نظری موجود نیست: