دوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۰

بر فاطمه چه گذشت؟
آرام آغاز میشود

همه چیز

همچون آب شدن برفی در دست پاک طبیعت

بی صدا آب می شویم و بی هیچ رنجی تغییر می کنیم تا از بودنمان با هم لذت بریم

باهم در سرمای زمانه که از سرمای زمستان استخوان سوز تر است هم دم می شویم تا دمی کم نیاوریم

باهم نفس برمی آوریم به یاد اولین نفس در اولین پیمان این سفر در ارتفاعی که هر لحظه به آسمان نزدیک تر می شود

باهم ، نه بی دیگری، چشم به آسمان آبی بی لک می اندازیم و هریک در دور دست این افق که انتهایی برآن نیست خیال های پاک خویش را به پرواز در می آوریم تا در آسمان پاک خدا اوج گیرد... .

در آسمان او ...

در باره‌ی او بخوانید در:

عشق کوه

علی‌رضا کارتون

مکث

و از او بخوانید در وبلاگ خاموش:

همه‌ی دخترانه‌گی‌های من

برفاطمه چه گذشت؟

هیچ نظری موجود نیست: