دوشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۸۸

دارآباد ۲۸/۱/۸۸

جمعه ۲۸/۱/۸۸ را به دارآباد رفتیم،

هوا در این آخرین جمعه فروردین گرفته بود و ابرهای سیاه و پربار ما را در تمام مسیر همراهی می کردند، پیش بینی هوا، ابر و آفتاب و بارش بود و درصدی هم رعد و برق.

با گذر از یال شن سیاه و قرار گرفتن بر روی یال بیمارستان هوا رو به بدی گذاشت، باد بسیار شدید و بارش برف و در بازگشت هم حوزه برق زمینی شکل گرفته بود که خوب حس می شد، تیرهای فلزی و سیم خاردارها وز وز هراس آوری داشتند و چند نفری هم جرقه هایی رو روی باتون ها و حتی نوک کفش هاشون دیده بودند، با سرعت و از مسیر شن اسکی پایین آمدیم.

موضوع برق زمینی رو با دوستان کمیته اطلاع رسانی که اول مسیر چادر زده بودند مطرح کردیم و .........

چند تا عکس هم از این برنامه ببینید.رفقای این برنامه:

مسلم زمانی نژاد، فریدون عشقی، مهدی کاسبیان (سرپرست)، وجید افشارمنش، مریم رهبان، امیر جالب و عباس ثابتیان


هیچ نظری موجود نیست: