چهارشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۷

یادی از او و از دستان معجزه گر......
..........
.
.
و دستان خدای آفرین خود را که سلاح پادشاهی او بودند به درگاه او گسیل کرد
به گدایی نیاز و برکت
کفران نعمت شد
و دستان توهین شده آدمی را لعنت کردند

چرا که مقام ایشان بر سینه نبود به بنده گی

و تباهی آغاز یافت .
هیچ نظری موجود نیست: